Poradníček – Na které pojmy se nás ptáte

Stupně projektové dokumentaceSlovník pojmů ze stavbyNa které pojmy se nás ptáte

Anhydrit

Myšleno anhydritová podlaha (samonivelační litá podlaha).
Detail
Minerál. Též vyráběn synteticky. Ve stavebnictví používán jako přísada do cementů a k výrobě anhydridových pojiv.
Nejvýrazněji využíván pro lité podlahy. Oproti betonové podlaze výhoda v samonivelitě, možné vytvářet větší plochy podlah bez dilatací. Netřeba využívat ke zm´pevnění kari sítě. Nevýhodou je špatné snášení vlhkosti (nutno chráti především v koupelnách a bazénech). Silně reaguje s kovy (není možné použít ocelové výztuže a ocelové trubky podlahových topení.

Co je Engineering (inženýring)

Jedná se o souhrn odborných činností probíhajících převážně před zahájením stavby.
Detail
Inženýrské služby zahrnují například souhrn činností směřujících k získání příslušných povolení (jednání s dotčenými orgány, stavebními úřady, zajištění dohod a stanovení podmínek). Zahrnuje též řadu odborných a administrativních činností spojených s přípravou realizace stavby.

Dotační management

Služba, která zahrnuje shluk činností týkající se vyhledání dotace, zpracování žádosti o dotaci, administraci během přípravy a realizace projektu a následné administrování v průběhu po dokončení stavby (udržitelnost).

ETICS

ETICS je zkratkou používanou pro CERTIFIKOVANÝ kontaktní zateplovací systém objektu s použitím tepelné izolace s tenkovrstvou povrchovou úpravou.
Detail
Tepelná izolace z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken se připevňuje lepením, kotvením, případně kombinací těchto dvou způsobů k vnějšímu povrchu objektu. Na tepelnou izolaci je prováděna vrstva stěrkové hmoty, do které je vtlačena skleněná síťovina ( perlinka ). Na tuto vrstvu se nanese další vrstva stěrkové hmoty a nakonec probarvená omítka.

Futra

Rám dveří, který je pevně uchycen ve zdi a slouží k upevnění vlastního dveřního křídla.

Hambálek

Habálek jinak také hambálková krokevní soustava, která se používá k zastřešení sedlových střech o rozponu 6-11 m. Do 18. století nejrozšířenější typ krovů v Českých zemích.
Detail
Hlavní rozpoznávacím znakem této soustavy je, že páry protilehlých krokví jsou rozepřeny dřevěným hranolem – hambálkem. Ten na rozdíl od kleštin, které jsou umístěny v podobné pozici u vaznicových soustav, přenáší tahové a tlakové síly zapříčiněné vanutím větru. Ve spodní části jsou pak krokve spojeny s vazným, případně stropním trámem.

Hydroizolační clona

Hydroizolační clona nebo také injektáž je způsob zajištění stavebních konstrukcí dodatečnou hydroizolační vrstvou při absenci jiných hydroizolačních opatření.
Detail
Hydroizolační opatření clonou je provádění dodatečné hydroizolace konstrukcí proti vzlínající vlhkosti pomocí tekutiny, která je aplikována do otvorů vyvrtaných ve zdivu. Vzdálenost otvorů, jejich hloubka a aplikovaná tekutina je definována stavem konstrukce a druhem jejího materiálu.

Krokve

Šikmá část krovu opřená o vaznici. Na Krokvích jsou umístěny střešní latě a krytina.

Linkrusta

Omyvatelný plastický povrch stěn. Dříve se často používal na chodbách a schodištích bytových domů, nemocnic a administrativních objektů.
Detail
Na štukovou omítku nanesena penetrace. Po zaschnutí nátěr přípravným materiálem (dříve se hnětla ručně z několika materiálů). Po 1 až 2 denním zaschnutí se vytvářely struktury a vzory (gumovým válečkem, hřebeny, dřevěnými tvořítky, prsty). Nakonec se natřelo lesklým emailovým nátěrem.

Méněpráce (MP)

Úspory, které lze během stavby odečíst od původního projektu (rozpočtu).
Detail
Méněpráce (MP) mohou spočívat v možnosti menšího rozsahu prací a dodávek během stavby, záměnou za levnější materiál a prvky (bez ovlivnění kvality a funkce stavby) nebo optimalizací technologických postupů. MP se posuzují vůči původnímu rozpočtu stavby.
U dotovaných staveb znamená každá MP zahájit poměrně komplikovanou administrativní proceduru.

Nivelák

Nivelační přístroj (teodolit) – přístroj pro přesné měření a vytyčování vodorovných a výškových úhlů.
Detail
Přístroj je otočný kolem své osy a upevněný na stativu. Používá na vyměření vodorovné roviny neboli nivelety při zakládání větších a liniových staveb. Obor, který toto zařízení nejvíce využívá se nazývá geodézie.

Orientace domu vůči světovým stranám

Důležitá součást přípravy projektu většinou ve fázi studie či při přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí. Špatná volba může mít nepříznivý efekt nejen na pocit uživatele, ale i ekonomické znevýhodnění provozu
Detail
Každá místnost má svoji doporučenou polohu.
Východ – ložnice (příjemné probuzení a odpolední chládek)
Jih – obytné místnosti, jídelna, dětské pokojíčky (hodně slunečního svitu a solární zisky během topné sezóny)
Západ – kuchyň či pracovna
Sever – technické místnosti a sociální zázemí (nepotřebují denní světlo ani teplo)

Osinek

Asbest (česky osinek) – jedná se o minerál. Dříve se ve stavebnictví využíval jako protihořlavý materiál. Poté, co byly zjištěny jeho karcinogenní vlastnosti, se od jeho využití upustilo.

Pozednice

Vodorovný trám uložený a ukotvený na nosné zdi budovy (věnci). Probíhá podélně se střechou.
Detail
Pozednice většinou nese celou váhu střechy, protože podpírá střešní krokve.

Soupis provedených prací

Soupis provedených prací připravuje zhotovitel (stavební firma) zpravidla na konci každého kalendářního měsíce.
Detail
Soupis by měl obsahovat skutečně provedené práce. Je kontrolován zpravidla technickým dozorem investora. Na základě soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli právo vystavit fakturaci. Pravidla řešení těchto kroků by měly být stanoveny ve smlouvě o dílo.

Šlaufka

Někdy též šlauchváha – hadicová vodováha, používá se k vyměření vagrisu (vodorovnosti stavebních konstrukcí).

Špaleta

Ostění u oken. Tedy část obvodové zdi, v které je zasazeno pro okno. Na dolní část špalety se osazuje parapet.

Špric

Řídká cementová hmota nanášená na zdivo. Slouží k zpevnění podkladu před vnitřní či vnější omítkou.
Detail
Cementový nástřik – špric snižuje savost, zvyšuje přilnavost a zpevňuje podklad.

Vagris

Výškové označení v místnosti kolem dokola – zpravidla kvůli podlahám.

Vícepráce (VCP)

Práce, které se vyskytnou během realizace a které projektová dokumentace neobsahovala a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Takové práce vznikají buď chybami při přípravě stavby nebo na základě nepředvídatelných skutečností.
Detail

Vícepráce (VCP) bývají většinou způsobeny nedostatečnými průzkumy během projektových prací či nekvalitně provedenými projekty. Někdy můžou být VCP způsobenu i špatnými vstupními informacemi nebo např. nutností nějak reagovat na klimatické podmínky (s ohledem na dodržení termínů či technologických postupů).
U dotovaných staveb znamená každá VCP zahájit poměrně komplikovanou administrativní proceduru.
U neveřejné zakázky je třeba řešit především oprávněnost takové vícepráce a nutnost jejího rozsahu a opodstatněnost nacenění.
U veřejných zakázek (dle zákona č. 137/2006 Sb.), je veřejnou zakázkou i provedení dodatečných stavebních prací (víceprací). Takové práce se řeší dle § 23 odstavce 7 písmeno a) zákona. Při splnění určitých podmínek je možné takové práce zadat témuž dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.