25 LET PRAXE A KONTROLA STAVEB
V HODNOTĚ PŘES 12 MILIARD = CETTUS A. S.

Pomáháme našim zákazníkům úspěšně řešit jejich stavební záměry. Jsme komplexním partnerem a pomáháme od prvotních myšlenek až po dokončení stavby = OD MYŠLENKY PO KOLAUDACI. Jsme tým odborníků s širokým záběrem, zkušenostmi a kreativitou. Mimo technické činnosti (projekty, povolení, kontroly staveb), se zaměřujeme na vše, co souvisí se stavbami, jejich přípravou a provozováním.

ZÁKLADNÍ ARTEFAKTY SPOLEČNOSTI CETTUS a. s. – zastupitelnost, řízení dokumentů, optimalizace

ZASTUPITELNOST – nároky na řízení a kontrolu staveb neustále rostou. Množí se zákony a vyhlášky, které zpřísňují požadavky na všechny, kteří se podílejí na stavebních činnostech, a zároveň se nesmírně komplikuje vlastní příprava staveb. Často je nutné dělat operativní změny v personálních obsazeních, posilovat jednotlivé pracovní týmy a reagovat na nepředvídatelné skutečnosti. Náš tým to umí. Jsme schopni pracovat rychle, kreativně a vzájemně se doplňovat. Vnitřní rivalita je nám cizí. Nikdy nenecháme investora a jeho stavbu bez dohledu a podpory.

ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ – certifikace ISO pro nás nejsou jen prázdným pojmem. Dodržujeme svůj vnitřní systém práce s listinnými a elektronickými dokumenty a jejich názvosloví. Minimalizujeme tak výskyt chyb – lidský faktor při opakovaných procesech. U nás naleznete všechny dokumenty své zakázky jako v archivu. I po letech dokážeme rychle nalézt k námi realizovaným zakázkám všechny důležité materiály.

OPTIMALIZACE – Neplýtváme časem a penězi našich zákazníků. Minimalizujeme rutinní činnosti. Sdílíme své znalosti a zkušenosti uvnitř našeho týmu. Společně hledáme nejvhodnější řešení pro každou jednotlivou zakázku. Pro Vaši zakázku u nás pracuje celý tým, nikoliv jednotlivec. Můžete díky tomu můžeme více času věnovat přímo našim zákazníkům a jsme schopni rychle reagovat s jistotou kvalitního výsledku.

CERTIFIKACE A OSVĚDČENÍ

Naše společnost je od roku 2004 certifikována podle ISO 9001:2001. Tento systém nám neuvěřitelně pomáhá dodržet všechny zákonné povinnosti, udržet ve správných kolejích dotační projekty. Třeba naše aktuální dotační checklisty zahrnují přes 140 kontrolních bodů.

Následně jsme v roce 2007 získali certifikaci podle ISO 14001:2004. Podmětem pro tento krok bylo především stále výraznější zvyšování nároků na kvalitu životního prostředí v průběhu realizace staveb. Snahou naší společnosti je tyto požadavky smysluplně aplikovat v rámci realizace staveb, získávat v tomto směru stále nové vědomosti, a samozřejmě deklarovat tuto přidanou hodnotu našich služeb našim zákazníkům.

V roce 2010 byla naše společnost úspěšně certifikována na OHSAS 18001. Certifikace tohoto druhu není u inženýrských společností našeho charakteru zcela běžná. Přesto věříme, že je dalším z krůčků ke zvýšení kvality služeb naší společnosti, která bude pozitivně vnímána našimi klienty. V roce 2015 byla tato certifikace přeměněna na vnitřní směrnici společnosti CETTUS a.s.

20 LET V BODECH

1991 vznik Vimr & Nový v.o.s. (IČ, reality, tržní oceňování); založení Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

1997 založena společnost Trakt s.r.o.

1999 kontrola a příprava staveb posilují na významu, rozšíření pracovního týmu, významné referenční zakázky

2003 založena společnost Neoland spol. s r.o.

2004 změna společníka Vimr Vladimír (Trakt) -> Nový Michal (V&N v.o.s.) + certifikace ISO 9001 a NBU

2006 rozšíření spolupráce se zahraniční klientelou, významné referenční zakázky

2007 certifikace ISO 14001

2010 ukončeno působení ve společnosti Neoland; založena nástupnická společnost VaN cz a.s.

2010 certifikace ISO 18001

2011 změna právní formy V & N v.o.s. na CETTUS a.s.

2012 fůze společnosti CETTUS a.s. se společností VaN cz a.s.

2012 přesídlení do nového objektu a kapitalizace starých závazků společnosti

2013 rozšíření o projekci a rozpočtování

2014 rozšíření činnosti o přednáškovou činnost

2015 rozšíření činnosti o výkon koordinátorů BOZP

INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ společnosti CETTUS a.s.

Vedení společnosti se v oblasti managementu kvality zavazuje provozovat zavedený systém na vysoké úrovni očekávané zákazníkem. Dále se zavazuje v oblasti managementu ochrany životního prostředí na všech svých pracovištích a při všech svých činnostech – inženýrské činnosti a technickém dozoru investora –vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neškodnou práci, minimalizovat rizika dopadu svých výrobních činností na své pracovníky, externí strany a životní prostředí.

Integrovaná politika SMK, EMS je vedením společnosti stanovena takto:

  • Získávat nové a udržet si stávající zákazníky na základě vysoké kvality odborných inženýrských prací.
  • Vždy jednat v zájmu investora.
  • Orientovat se pouze na spolehlivé dodavatele podpůrných služeb majících vliv na poskytování kvalitních inženýrských služeb.
  • Při technickém dozoru investora vyžadovat po zhotoviteli aktivní přístup k ochraně životního prostředí a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování legislativních požadavků.
  • Minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů a energií, při svých investičních akcích zohledňovat environmentálně citlivé technologie.
  • Předcházet znečišťování vod, ovzduší a půdy.
  • Preventivně působit proti úrazům a poškozování zdraví pracovníků a ostatních zúčastněných stran.
  • Dodržovat legislativní a jiné požadavky a aplikovat je do chodu celé společnosti.
  • Komunikovat se širokou veřejností, zúčastněnými stranami a orgány veřejné a státní správy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • Rozvíjet a vzdělávat pracovníky v nových stavebních technologiích a prohlubovat jejich znalosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku tak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti, poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů SMK a EMS, a aby její naplňování vedlo k neustálému zlepšování společnosti.

V Pardubicích dne 1.1.2018

Ing. Vladimír Nový                                        Ing. Michal Nový                                                                                                                                    předseda představenstva                            místopředseda představenstva

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání zaměstnanců firmy CETTUS a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004606

Společnost CETTUS a.s. zahájila 1.7.2017 realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je pomoc zaměstnancům společnosti CETTUS a.s. zvýšit jejich úroveň vzdělání a znalosti tak, aby se mohli lépe adaptovat na svou současnou pracovní situaci ve společnosti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu. Projekt vychází z aktuálních potřeb společnosti. Cílovou skupinou je 9 zaměstnanců s místem výkonu práce Pardubice.

Projekt bude ukončen 30.6.2019.

 

 

Ukončili jsme realizaci projektu „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti CETTUS, a. s.“

Společnost úspěšně ukončila realizaci projektu „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti CETTUS a. s.“ CZ.1.04/1.1.02/94.00130

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.