5TDI-m Využití technického dozoru stavebníka (investora) vzalo postupnými úpravami legislativy poměrně za své. U veřejných zadavatelů a větších investic dochází k degradaci této služby díky silnému podhodnocení. U soukromých investorů pak jich většina neví co vše by mohl a měl dozor zastávat.  Technický dozor stavebníka (investora) má nejen zabezpečit odborný dohled nad stavbou, ale také ochránit investora (stavebníka) před riziky a možnými postihy spojenými se stavbou.

 

Stavební zákon udává investorovi (stavebníkovi) řadu povinností (zákon č.183/2006 Sb., par. 152) :

 • Dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,
 • mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, životního prostředí a majetku,
 • zabezpečit správnost prostorové polohy stavby vůči ověřené dokumentaci,
 • informovat osoby dotčené stavbou a stavební úřad,
 • řádně označit stavbu,
 • opatřit předepsanou dokumentaci,
 • zajistit patřičné dokumenty na staveništi v průběhu výstavby.

V rovnovážně nastavené příkazní smlouvě mezi investorem a technických dozorem stavebníka (investora, TDI) pak může být rozsah činností dozora strukturován do těchto skupin:

1/ Úvodní kontrola dokumentů

 • kontrola souladu projektu pro stavební povolení s dokumentací pro provedení stavby
 • kontrola kompletnosti a správnosti projektu pro provedení stavby
 • správnost začlenění všech podmínek vyjádření, rozhodnutí a práv třetích osob do projektu
 • pomoc při přípravě a uzavření smlouvy o dílo se stavební firmou vč. harmonogramů, rozpočtů a fakturačních plánů

2/ Předání stavby a zahájení prací

 • Oznámení patřičným úřadům při zahájení prací,
 • zajištění předání staveniště stavební firmě,
 • zavedení stavebního deníku se všemi zákonnými povinnostmi,
 • dohled nad provedením pasportů dotčených staveb.

3/ Kontrola průběhu výstavby

 • Zastupování investora vůči úřadům,
 • zastupování investora vůči stavební firmě, dohled nad dodržováním smlouvy o dílo,
 • koordinace všech zúčastněných,
 • vedení kontrolních dnů a jiných jednání,
 • kontrola vedení stavebního deníku a ostatních záznamů,
 • kontroly a přejímky zakrytých částí stavby a výsledky kontrol a zkoušek,
 • dohled nad evidencí změn projektové dokumentace a pokynů projektanta (autorského dozoru),
 • kontrola kompletnosti všech dokladů stavby.

4/ Odborná pomoc při změnách během realizace

 • koordinace mezi investorem, autorským dozorem, koordinátorem BOZP a stavební firmou,
 • schvalování návrhů, kontrola jejich správnosti a oprávněnosti,
 • kompletace a evidence změn (změnových listů),
 • řešení či podpora při řešení navazujících smluvních náležitostí.

5/ Převzetí stavby

 • Kontrola vad a nedodělků,
 • kontrola a kompletace dokumentů a dokladů týkajících se stavby,
 • převzetí stavby od stavební firmy,
 • zajištění kolaudace či kolaudací.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.