Politika ochrany osobních údajů

Prohlášení společnosti CETTUS a.s. k odpovědnosti za ochranu osobních údajů

 1. CETTUS a.s. působí v oblasti stavebně inženýrských služeb. Pomáhá řešit zákazníkům jejich stavební záměry. Je jejich komplexním partnerem od prvotních myšlenek až po dokončení stavby. Mimo technické činnosti (projekty, povolení, kontroly staveb), se zaměřuje na vše, co souvisí se stavbami, jejich přípravou a provozováním.

 2. CETTUS a.s. při výkonu svých činností věnuje velkou pozornost ochraně soukromí jak zaměstnanců, tak zákazníků, dodavatelů a všech dalších osob.

 3. CETTUS a.s. považuje za svojí odpovědnost přehledně a srozumitelně sdělit svým zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům a dalším osobám, jakým způsobem přistupuje k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se při plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů řídíme, nabylo účinnosti k 25. 5. 2018.

 5. Adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ze dne 24.4.2019 , který je ve vztahu k obecnému nařízení EU 2016/679 je jednak nutným „doplňkem“, předvídaným výslovně obecným nařízením, jednak svébytným zákonem pro oblasti obecným nařízením neupravené.

 1. Vaše dotazy nebo připomínky k oblasti ochrany osobních údajů je možné zasílat na:

Email: info@cettus.cz
Datovou schránkou: aw29huw
Doručovací adrese: CETTUS a.s.
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice

Základní zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

 1. CETTUS a.s. při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy korektně a transparentně. Osobní údaje používá jen k plnění zákonných povinností a dalším činnostem vyplývajícím z postavení soukromého subjektu.

 1. Osobní údaje CETTUS a.s. zpracovává pouze ke konkrétním stanoveným účelům a to v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracovává je způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení.

 1. Pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, vyžaduje CETTUS a.s. ke zpracování osobních údajů udělení Vašeho souhlasu, který musí být udělen svobodně, ke konkrétnímu účelu, jednoznačně a po sdělení informací o tom, k jakému účelu zpracování bude souhlas udělen a po jakou dobu budou Vaše data uchovávána.

 1. Pro zpracování osobních údajů, které je založeno na udělení Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv svobodně odvolat. Odvolání souhlasu musí být prokazatelné, aby CETTUS a.s. o odvolání souhlasu měla řádný záznam. V odvolání souhlasu výslovně uveďte, že se jedná o odvolání souhlasu a o odvolání jakého souhlasu. Odvolání souhlasu je nutno doručit na adresu CETTUS a.s. nebo elektronicky na adresu info@cettus.cz.

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů a osoby pro ochranu osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost

CETTUS a.s., IČ: 15049531, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 2839, PSČ 53002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B3008

 1. Ve společnosti CETTUS a.s. na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží pověřená osoba odpovědná za ochranu osobních údajů, na kterou se můžete obracet:

  1. na adrese CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
  2. na telefonu +420 466 799 360 ,
  3. emailové adrese info@cettus.cz
  4. datovou schránkou aw29huw
 2. Pověřence pro ochranu osobních údajů nebyl společností jmenován.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

1. CETTUS a.s. zpracovává osobní údaje k těmto základním účelům:

 1. Zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti,

 2. Uzavírání a plnění smluvních závazků se zákazníky,

 3. Poskytování služeb zákazníkům,

 4. Ochrany osob a majetku společnosti,

 5. Plnění zákonných povinností,

 6. Zajištění podpůrných činností.

2. Právním základem, který nám umožňuje zpracování osobních údajů, je plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, plnění smluvních závazků, oprávněný zájem společnosti, nebo Váš udělený souhlas.

Kategorie zpracovávaných subjektů údajů – fyzických osob

 1. CETTUS a.s. k výše uvedeným základním účelům zpracovává následující základní kategorie subjektů údajů:

  1. Zaměstnance,

  2. Zákazníky,

  3. Dodavatele, subdodavatele a spolupracující osoby,

  4. Jiné osoby

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. CETTUS a.s. k výše uvedeným účelům zpracovává následující základní kategorie osobních údajů:

  1. identifikační údaje osob – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo

  2. kontaktní údaje osob – adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu,

  3. popisné údaje osob – zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, osobní stav pracovně lékařské posudky,

  4. ekonomické údaje – bankovní účet,

  5. pracovní údaje – přidělené ochranné prostředky, přístupové údaje, školení

  6. obrazové údaje – fotografie, kamerový záznam

Zdroje osobních údajů

 1. CETTUS a.s. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů – uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, atd. Tyto osobní údaje jsou uvedeny v osobních dotaznících, v různých žádostech a řízeních vyřizovaných v průběhu zaměstnání, v zasílaných objednávkách, nabídkách a jiných dokladech a dokumentech.

Příjemci osobních údajů

 1. CETTUS a.s. poskytuje osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností orgánům státní správy jako dalším samostatným správcům.

 2. CETTUS a.s. poskytuje osobní údaje jiným subjektům za účelem plnění smluvních závazků.

Přístup jiných osob k osobním údajům

 1. CETTUS a.s. neposkytuje přístup dalším zpracovatelům k vašim osobním údajům. Zpracování provádí výhradně zaměstnanci společnosti.

 2. CETTUS a.s. má zajištěny externí servisní a jiné služby v rámci kterých mohou jejich poskytovatelé mít nepravidelný a nahodilý přistup k osobním údajům. Těmto jiným osobám umožňuje CETTUS a.s. přístup k těmto systémům pouze na základě uzavřené servisní nebo jiné smlouvy, včetně povinnosti zachování mlčenlivosti a zákazu zpracování těchto údajů nebo předání třetím osobám. Jedná se převážně o údržbu a správu informačních systémů společnosti.

Doba zpracování osobních údajů

 1. CETTUS a.s. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního titulu k nim. Pro každý účel zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování – naplnění účelu zpracování, budou osobní údaje vymazány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem. Případně jeho odvoláním.

Profilování a automatizované zpracování osobních údajů

 1. CETTUS a.s. neprovádí žádné profilování získaných osobních údajů

 2. CETTUS a.s. neprovádí výlučně automatizované zpracování osobních údajů bez jakéhokoliv lidského zásahu

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů CETTUS a.s.

 1. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete u CETTUS a.s. uplatnit následující práva:

 1. právo na informaci o zpracování vašich osobních údajů – máte právo získat od CETTUS a.s. potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou ve společnosti CETTUS a.s. zpracovávány

 2. právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po CETTUS a.s. získat přístup k těmto svým osobním údajům a informacím jaký je účel jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování,

 3. právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

 4. právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, existují případy, kdy CETTUS a.s. k řádnému plnění svých povinností a oprávněných zájmů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

 5. právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby CETTUS a.s. zpracovával osobní údaje, které jsou nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo jste vznesl(a) námitku proti zpracování a údaje jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,

 6. právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby CETTUS a.s. tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka a údaje jste poskytli na základě plnění uzavřené smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, předala osobní údaje Vám nebo Vámi určenému správci,

 7. právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že CETTUS a.s. zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování, pokud by k takovémuto zpracování docházelo

 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností

  1. na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

  1. emailová adresa: posta@uoou.cz

  1. datová schránka: qkbaa2n nebo webové stránky úřadu https://www.uoou.cz

 1. Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce. O tomto vás budeme také informovat

 2. Místem pro uplatnění vašich práv, kam se můžete se kdykoli obrátit

  1. písemně na adrese: CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice,

  1. na telefonu: +420 466 799 360,

  1. na emailové adrese: info@cettus.cz

  1. datovou schránkou: aw29huw

 1. Uplatnění práv je bezplatné. CETTUS a.s. může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, nebo protože se tatáž žádost nepřiměřeně často opakuje.

 1. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete na: https://www.cettus.cz/osobni_udaje/

Za CETTUS a.s.,
Ing. Michal Nový
ředitel společnosti

Pravidla pro uplatňování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů – vyřizování žádostí

Abychom Vám usnadnili uplatňování Vašich práv, ale i podnětů, stížností, námitek a žádostí k ochraně osobních údajů, zřídila naše společnost CETTUS a.s. centrální místo pro jejich vyřizování. Tímto místem je u nás pověřená osoba odpovědná za ochranu osobních údajů.

Žádost k uplatnění práv je oprávněn podat:

 1. subjekt údajů – fyzická osoba, o které jsou osobní údaje ve společnosti zpracovávány,

 2. zákonný zástupce subjektu údajů,

 3. osoba zmocněná subjektem údajů.

 Žádat lze o:

 1. informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme,

 2. přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

 3. opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

 4. výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),

 5. podání námitky proti zpracování, na základě našeho oprávněném zájmu,

 6. omezení zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,

 7. přenositelnost osobních údajů, které jste nám sami poskytli.

Žádost společnosti CETTUS a.s. je možné podat následujícími způsoby:

 1. písemně na adresu: CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice
 2. emailem na adresu: info@cettus.cz
 3. do datové schránky: aw29huw

Podaná žádost, abychom jí mohli zpracovat, musí obsahovat:

 1. Vaši identifikaci pokud žádost podáváte za sebe nebo identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat;

 2. kontaktní údaje žadatele,

 3. předmět žádosti – o co žadatel žádáte, čeho se žádost týká, jaká svá práva uplatňuje, čeho konkrétně se domáháte,

 4. podpis žadatele u listinné žádosti, emailová adresa u elektronické žádosti, případně podepsaná elektronickým podpisem

Po přijetí Vaší žádosti se musíme ujistit o Vaší totožnosti. Podle formy a povahy žádosti, po Vás můžeme vyžadovat ověření totožnosti například občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. V případě pochybností o totožnosti žadatel, pokud nebude spolehlivě prokázána, nebude žádost vyřízena. Dále Vás můžeme požádat o doplnění předmětu žádosti, případně jakého zpracování se týká, abychom jí včas vyřídili k Vaší spokojenosti.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v souladu s nařízením EU 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad budeme informovat.

Náklady na vyřízení žádosti

Vaše žádosti zpracováváme a vyřizujeme bezplatně. Budou-li podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud:

 1. totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti, se nám nepodaří ověřit;

 2. jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje;

 3. žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká,

 4. žadatelem není zákonný zástupce subjektu údajů;

 5. je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů;

 6. subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek.

Pokud nebude možné žádosti vyhovět, sdělíme Vám důvody, proč nebylo možné žádosti vyhovět. Zašleme Vám odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením o Vašem právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebudete spokojeni s naší snahou plnit Vaše práva, máte právo se obrátit na

 1. na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7
 1. emailová adresa: posta@uoou.cz
 1. datová schránka: qkbaa2n

Informace o provozu kamerového systému

podle čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů) o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Společnost CETTUS a.s., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice je správcem osobních údajů, které zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem za účelem:

 • ochrany osob a majetku společnosti kamerovým systémem.

Právní základ zpracování

Kamerový systém provozujeme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Máme zájem na ochraně našeho majetku před protiprávním jednáním třetích osob. Z tohoto důvodu provádíme monitorování vnějšího pláště budovy a přilehlých pozemků, vstupních dveří a příjezdové cesty společnosti. Veřejné prostory nemonitorujeme.

Označení kamerového systému a monitorovaného prostoru

Kamerový systém a monitorovaný prostor společnosti je viditelně označen informační tabulí o správci kamerového systému a místu získání dalších informací o monitorování a uplatnění práv fyzické osoby (subjektu údajů).

Lhůta uchování

Instalované kamerové systémy zaznamenávají pořízený obrazový materiál a ukládají ho po dobu 3 dnů. Po této době záznamy likvidujeme.

Způsob zpracování osobních údajů

Záznamy z kamerového systému jsou kontinuálně ukládány v úložišti záznamového zařízení, a jsou uchovávány po stanovenou dobu. Tato doba je nezbytná pro odhalení konkrétního protiprávního jednání. Pokud k němu dojde, mohou být ze záznamů pořízeny kopie a ty předány orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům státní správy. Osobní údaje nebudou předány jiným subjektům, do zahraničí, ani mezinárodním organizacím.

Vaše práva

Jako fyzická osoba (subjekt údajů, zaměstnanec, zákazník, návštěva, veřejnost,…) máte právo od nás získat informace, zda o Vás údaje ve vztahu ke kamerovému systému zpracováváme, máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich výmaz, pokud se nejedná o záznam protiprávního jednání a pominul důvod jejich zpracování. Právo podat námitku proti jejich zpracování.

Další informace o Vašich právech, o postupu jejich uplatnění a o zpracování osobních údajů ve společnosti CETTUS a.s. můžete získat na našich webových stránkách https://www.cettus.cz/osobni_udaje/ nebo přímo u ředitele společnosti v dokumentu “Politika ochrany osobních údajů – Prohlášení společnosti CETTUS a.s. k odpovědnosti za ochranu osobních údajů“.

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.