Poradníček – Stupně projektové dokumentace

Stupně projektové dokumentaceSlovník pojmů ze stavbyNa které pojmy se nás ptáte

Architektonická studie stavby

Nejdetailnější ze skupiny architektonických studií. Architektonická studie řeší architektonicko-stavební problematiku. Tato studie by měla detailně řešit funkční, dispoziční, materiálové a estetické požadavky investora, přesné začlenění do terénu (výškopisné a polohopisné), návaznosti na okolí a napojení sítí.

DPS – dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavby, na základě které lze realizovat stavbu.
Detail
Tato detailní dokumentace se používá pro výběrová řízení. Výkresy obsahují přesné řešení jednotlivých částí a detailů. Součástí jsou i výpisy jednotlivých prvků. Rozsah dokumentace je stanoven přílohou č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DSP – dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace stavby, na základě které se řeší získání stavebního povolení.
Detail
Na základě této dokumentace je možné získat vyjádření všech účastníků stavebního řízení. Následně s touto dokumentací, kladnými stanovisky a vyjádřeními (dokladová část) lze zahájit vlastní proces stavebního řízení. Rozsah dokumentace je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby

Projektová dokumentace, která vystihuje skutečný stav stavby. Skutečný stav stavby by měl být v souladu se stavebním povolením. Tuto dokumentaci je povinen vlastník mít po celou dobu životnosti stavby.
Detail
Povinnost mít tuto dokumentaci udává zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Rozsah dokumentace je stanoven přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace, na základě které lze zajistit vydání územního rozhodnutí. Tedy rozhodnutí o umístění stavby, využití území a dělení či zcelení pozemků. Tato dokumentace předchází dokumentaci pro stavební povolení.
Detail
V souladu se stavebním zákonem (zákon č.183/2006 Sb.) existuje několik způsobů na umístit stavbu. Rozsah dokumentace je stanoven přílohami č. 1 až 4. k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

EIA – (Environmental Impact Assessment) Dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí

U výstaveb větších rozměrů nebo v místech, kde by mohlo dojít ke kolizi s ochranou životního prostředí, se musí před zahájením povolovacích procesů (územní a stavební povolení), podstoupit tato procedura. Může se jednat o dosti drahý a časově náročný proces. Je proto důležité při přípravě stavby zvážit i tuto skutečnost.
Detail
Jedná se o proces, jenž si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům.
EIA je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.). EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (1992). V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ideová studie

Ideová studie rozpracovává objemovou studii a snaží se nalézt řešení z hlediska funčnosti a vzhledovosti. Jakýsi celistvý pohled na stavbu a využití jednotlivých jejích částí (kde bude co umístěno, v jaké logice a návaznosti). Kvalita architekta a jeho kreativita jsou v této studii důležité hlavně z hlediska funkčních návazností uvnitř objektu.

Objemová studie

Objemová studie slouží jako první názor na umístění nějakého tvaru stavby do terénu (okolí) se zohledněním okolní struktury a historických vazeb. V objemové studii se vytváří možné varianty a hledá se řešení, které by oslovilo investora.

PBŘ

PBŘ – dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby. Je nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení. Její rozsah je stanoven legislativou.
Detail
PBŘ je oprávněna zpracovávat pouze oprávněná osoba. Dokumentace posuzuje z hlediska požární bezpečnostní – stavební řešení, příjezdové komunikace, vybavení objektu a záložní řešení, možnost požárního zásahu, odstupové vzdálenosti, atd.

PD – projektová dokumentace

Obecné označení výkresů a textových částí, které vystihují stávající či budoucí stav staveniště, budov, strojů a jejich detailů. PD může být v tištěné či digitální formě.

Specialisté (VZT, ZTI, UT, MAR, EZS, EPS,…)

Při tvorbě projektové dokumentace jsou využívání specialisté, kteří zpracovávají dílčí části projektu. Např.:
VZT – vzduchotechnika a klimatizace
ZTI – zdravotně technické instalace
UT – ústřední vytápění
MAR – měření a regulace
EZS – elektronický zabezpečovací systém
EPS – elektronický požární systém

ZDS (ZD)

ZDS (ZD) – zadávací dokumentace stavby. Soubor dokumentů vymezující předmět veřejné zakázky (definováno zákonem o zadávání veřejných zakázek).

Hodláte stavět? Nebo už stavíte a hodila by se vám pomoc či rada?
Ozvěte se, něco vymyslíme!

Položky označené * jsou povinné.
Na maily odpovídáme obratem, nejpozději druhý pracovní den. Váš mail nikam nepředáme.